Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez:

Fundacja PTA
ul. 6 sierpnia 74, 90 – 646 Łódź
NIP: 7292731227

 1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu.
 2. Aby przystąpić do kursu należy zarejestrować się przez formularz zgłoszeniowy na stronie ptacademy.pl lub drogą mailową na [email protected] podając odpowiednie dane tj. nazwę i datę szkolenia oraz dane osoby,która zgłasza się na kurs – imię, nazwisko, numer telefonu do kontaktu;
 3. Po rejestracji należy dokonać płatności za pomocą Przelewy24 lub przelewem elektronicznym na rachunek:
  Nazwa: Fundacja PTA
  Nr rachunku: 77 1140 2004 0000 3102 7915 3967
  Tytuł: Nazwa kursu + Imię i nazwisko
 4. Po zaksięgowaniu płatności uczestnik otrzyma maila z oficjalnym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie;
 5. Każdy uczestnik, który zakwalifikuje się do wzięcia udziału w szkoleniu otrzyma drogą mailową informacje organizacyjne;
 6. Po dokonaniu płatności zwroty będą niemożliwe. Możliwe jest jedynie przeksięgowanie zadatku na inne,dowolne szkolenie wybrane z oferty szkoleniowej Fundacji PTA;
 7. O przyjęciu na szkolenie decyduje data zaksięgowania płatności.Dalsze informacje:
  1. Informacje o kursach – tematyka, program, miejsce, termin i cena będą publikowane na stronie ptacademy.pl i na profilu Facebook/PTApoland.
  2. Szkolenia mają ustalony limit miejsc. Limit będzie podawany dla każdego szkolenia indywidualnie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.
  4. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych osób do udziału w Kursie lub w Szkoleniu, Organizator ma prawo odwołać przeprowadzenie Kursu lub Szkolenia. Każdy zgłoszony do kursu lub szkolenia uczestnik zostanie poinformowany o jego odwołaniu pocztą elektroniczną nie później niż 2 dni przed zaplanowanym terminem Szkolenia lub Kursu. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi całą otrzymaną cenę. Jednocześnie Organizator może zaproponować Uczestnikowi odbycie Kursu lub Szkolenia w innym terminie lub lokalizacji.
  5. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
  6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
  7. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], lub może ją przesłać pocztą na adres Organizatora: ul. 6 sierpnia 74, 90 – 646 Łódź.

  Uczestnik składając reklamację powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, jakiego Kursu lub Szkolenia dotyczy reklamacja, określić wady lub zastrzeżenie dotyczące realizacji Kursu lub Szkolenia oraz jakie  żądanie (roszczenie) zgłasza do Organizatora z tytułu wniesionej reklamacji. Zamieszczenie powyższych informacji w reklamacji ma na celu wyłącznie ułatwienie jej rozpoznania oraz umożliwienie podjęcia szybszej decyzji Organizatora w sprawie jej rozpatrzenia. Brak podania powyższych informacji nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia reklamacji.

  Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Decyzja Organizatora w sprawie rozpoznania reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres jego poczty elektronicznej, lub wskazane w zgłoszeniu adres korespondencyjny.

  1. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatora.
  2. Warunkiem zorganizowania się Kursu lub Szkolenia jest zgłoszenie się określonej przez Organizatora minimalnej liczby osób uczestniczących w Kursie lub w Szkoleniu.